Cele

Spółka została zawiązana w celu niezarobkowym (nie prowadzi działalności gospodarczej). Celem spółki jest prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe prowadzące działalność w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

TOP